HOE OM GERED TE WORD

DAAR IS ‘N PAAR BAIE BELANGRIKE DINGE OM AAN TE DINK. Christenskap is nie ‘n speletjie nie. Dit is ‘n totoaal nuwe wyse van lewe. Dit is ‘n lewe waar Jesus God in jou lewe is! Jou hele lewe sal aan Hom oorgegee moet word. Die volgende dinge is baie belangrik!

Verneder jouself en kom na GOD as een wat homself nie kan help nie:
Jesaja 1:18 “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” (Skarlaken was die permanente kleurstof vir materiaal, en kon nie uitgewas word nie.) So is sonde ook! Slegs God kan sonde wegneem.

Erkenning van jou sondige toestand voor God (belydenis):
Spreuke 28:13 “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.” Bely beteken om met God saam te stem hoe ernstig jy teen Hom oortree het deur te doen wat Hy haat (sonde).

Berou oor jou sonde teen God gedoen:
Jakobus 4:8-10 “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.” Hoe kan ‘n mens gelukkig wees as hy/sy God se wet en wil oortree, teen God gerebelleer het? Want dit is wat sonde is: Rebellie teen God!

Bekering = om jou hele lewe na GOD te draai:
Esegiël 33:11 “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe,” Bekeer beteken om in jou hart kant te kies teen sonde, jou rug daarop te draai, en nou met jou hele hart saam met Jesus te wandel. ‘n Lewe wat teen sonde gedraai het. Dit beteken nie dat jy nie weer kan sondig nie, maar dit beteken wel DAT JY NIE MEER WIL SONDIG NIE!